Impressum - Józef Engling PL

Józef Engling
1898-1918
PL | DE | FR | ES |
Przejdź do treści
Odpowiedzialny za treść tej witryny:

Maciej Klobuchowski


Zastrzeżenie

1. Treść oferty internetowej
Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec autora dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem udostępnionych informacji lub wykorzystaniem błędnych i niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że można udowodnić, że autor działał umyślnie lub w sposób rażący istnieje wina zaniedbania.
Wszystkie oferty są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedzenia lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

2. Referencje i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych (hiperłącza), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność wchodziłaby w życie tylko wtedy, gdyby autor był świadomy treści i byłoby technicznie możliwe i uzasadnione, aby uniemożliwić wykorzystanie w przypadku treści o charakterze bezprawnym.
Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie umieszczania linku na powiązanych stronach nie było żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, treść lub autorstwo powiązanych/powiązanych stron. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści na wszystkich powiązanych / powiązanych stronach, które zostały zmienione po utworzeniu linku. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na naszej własnej stronie internetowej, jak również wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i wszelkich innych formach baz danych utworzonych przez autora, których zawartość może być dostępny z zewnątrz. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiada wyłącznie dostawca strony, do której następuje odesłanie, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.

3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych
Autor dokłada wszelkich starań, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać stworzone przez siebie grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub korzystać z nielicencjonowanych grafik, dokumentów dźwiękowych, wideo sekwencje i teksty.
Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiedniego zarejestrowanego właściciela. Nie należy wyciągać wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich wyłącznie na podstawie samej wzmianki!
Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody autora.

4. Prywatność
Jeżeli istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mail, imię i nazwisko, adresy), wprowadzanie tych danych odbywa się na wyraźnie dobrowolnej podstawie. Korzystanie i opłacanie wszystkich oferowanych usług jest - o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione - dozwolone bez podawania takich danych lub poprzez podanie anonimowych danych lub pseudonimu. Wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w wydawnictwie lub porównywalnych informacji, takich jak adresy pocztowe, numery telefonu i faksu oraz adresy e-mail, przez osoby trzecie do przesyłania informacji, o które wyraźnie nie wnioskowano, jest niedozwolone. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec nadawców tzw. spamu, którzy naruszają ten zakaz.

5. Ważność niniejszego zastrzeżenia
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część strony internetowej, z której dokonano odniesienia do tej strony. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, nie odpowiadają już lub nie w pełni odpowiadają obowiązującej sytuacji prawnej, treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostają nienaruszone.


Josef-Engling-Sekretariat
Odpowiedzialny za treść tej witryny:
Maciej Klobuchowski


Wróć do spisu treści